Definitioner

PDF Utskrift E-post
2008-02-19

Definiera de olika parametrarna i vår databas, samt att välja ut dessa har varit tufft. Olika intressenters värderingar och önskemål har vägts mot varandra. Vår målsättning har varit och är att ge en så rättvisande bild av verkligheten som möjligt.

 Vi tar gärna emot dina synpunkter och frågor angående de parametrar vi använder.

 

Anläggningsnamn

2007-09-14
Anläggningsnamnet är det som fastighetsägaren väljer att kalla den aktuella fastigheten. Vanligtvis namn av typen "kv. Staren 1"
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Fastighetsägare

2007-09-14
Här namnges fastighetsägaren
Senast uppdaterad ( 2007-11-06 )

Projektör

2007-09-14
Här menas det företag som projekterat / gjort underlag för värmepumpsinstallationen
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Installatör

2007-09-14
Här menas den installatör (oftast kylföretag) som installerat värmepumpen.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Fabrikat VP

2007-09-28
Fabrikat VP avser tillverkare av värmepumpen

Verksamhet

2007-09-14
Här har vi delat upp verksamheterna i huvudkategorier så som skola, kontor, mm.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Atemp

2007-09-14
Med Atemp avser vi den area som boverket definierat i BFS 2006:12.
Atemp = Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C begränsade av klimatskärmens insida (m2).

I brist på uppmätta värden, så är flera av anläggninarnas Atemp beräknad (Boa + Loa) x 1,35. Läs mer om denna beräkning i en rapport från Fastighetsägarna Stockholm
Senast uppdaterad ( 2007-11-07 )

Byggår

2007-09-14
Med Byggår avser det år då huvuddelen av den av värmepumpen uppvärmda delen är uppförd. Bland annat till för att ge en känsla för byggnadens klimatskal.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Årsvärmefaktor

2007-09-28
Med årsvärmefaktor avses den årsmedelvärmefaktor som uppmätts på värmepumpen. Årsmedelvärmefaktorn är normalt (alltid) lägre än den värmefaktor som anges av tillverkaren för normaldriftfallet.

Årsvärmefaktorn beräknas genom att dividera avgiven värme (energi) från värmepumpen med tillförd elenergi till värmepumpen.
Senast uppdaterad ( 2007-10-16 )

Energitäckningsgrad

2007-06-14
Värmepumpens energitäckningsgrad bör normalt ligga kring 90-95% av byggnadens energibehov (energiförbrukning för värme samt varmvatten).

Det ger en täckning av toppeffekten med 60-75% detta för att gångtiderna vid värmepumpsdrift ska ligga på en optimal nivå d v s att värmepumpen inte ska starta och stoppa med för korta intervaller. Den resterande energin(5-10%) som byggnaden behöver vid dom kallaste topparna produceras av spetsvärme. Spetsvärmen är som regel inte lika billig som värmen från värmepumpen, och består oftast av el, olja, fjärrvärme, osv. Effekten på spetsvärmen dimensioneras utifrån byggnadens effektbehov.

Energitäckningsgrad i databasen refererar till det beräknade värdet om mätningar inte finns.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Effektteckningsgrad

2007-09-28
Effektteckningsgraden har vi räknat fram genom att dela Värmeeffekt VP genom fastighetens Effektbehov Värme.
Senast uppdaterad ( 2007-11-19 )

Värmebehov

2007-09-28
Med värmebehov avses den energi som behövs för uppvärmning av fastigheten och dess tappvarmvatten. Data baseras på normalårskorrigerad förbrukning.

Effektbehov värme

2007-09-28
Med effektbehov värme avses effektbehovet vid dimmensionerande utetemperatur.

Kylbehov

2007-09-19
Kylbehov som tillgodoses av värmepumpen. Även då värmebehov ej föreligger.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

VP installerad år

2007-09-14
År då värmepumpen installerades, alternativt i huvudsak byttes ut.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Typ av VP

2007-09-14
Typ av VP är indelat i flera huvudkategorier såsom frånluft, bergvärme, sjövärme, mm. Kategori övrigt är tillägnat de anläggningar som ej passar in i dessa beskrivningar.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Typ av spetsvärme

2007-09-14
Avser den huvudsakliga spetsvärmen om fler värmekällor används. Obs även tappvarmvatten skall tagas i beaktande.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Tappvarmvatten värms av VP

2007-09-14
Lösningen för värmning av tappvarmvatten varierar kraftigt mellan olika installationer i databasen. Vi kategoriserar dessa efter följande tre huvudprinciper

Tappvarmvatten värms av VP-

Helt
Tappvamvattnet värms av värmepumpen från sin inkommande temperatur (från t.ex. stadsnät eller brunn) vanligvis ca 7oC till sin sluttemperatur (bör vara minst 60oC för att klara legionellakrav).

Delvis
Tappvarmvattnet förvärms av värmepumpen, men slutvärms med spetsvärme exempelvis elpatron.

Inte
Tappvamvattnet omfattas inte av värmepumpssystemet

Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Investering

2007-09-17
Med investering menas de kostnader som uppstått i samband med installation av värmepump samt dess kringutrustning så som frånluftsbatterier, röranslutningar, styrsystem, osv. Kostnader som inte skall med under denna rubrik är tex injustering av ratiatorer, byte av fläkt, dvs kostnader som inte är direkt knutna till värmepumpsinstallationen (även om de är bra för slutresultatet).
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Årlig besparing

2007-09-28
Årlig besparing räknas fram genom att jämföra normalårskorrigerad uppvärmningskostnad före och efter installationen av värmepump. Vi tar således inte hänsyn till räntekostnader, underhållskostnader eller dylikt.

Pay-off

2007-09-17
Pay-off beräknas här genom att dividera investeringskostnaden med den årliga besparingen i kronor jämfört med tidigare energikostnader.

Vi har valt denna metod eftersom att den är enklel. För en fullständigt korrekt bild bör dock fler parametrar tagas i beaktande, så som kalkylränta, återinvesteringsbehov/alternativkostnader, beräknad livslängd, servicekostnader, mm.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )

Värmeeffekt VP

2007-06-14
En värmepumps effekt och värmefaktor är aldrig konstant utan påverkas av en rad faktorer. I huvudsak är det förångningstemperaturen och kondenseringstemperaturen som styr detta. Det vill säga att ju lägre temperatur som behövs i byggnaden, och ju högre temperatur som värmepumpen kan hämta sitt värme ifrån, desto högre effekt och värmefaktor.

Värmeeffekt VP avser den värmeeffekt som är angiven av Värmepumpstillverkaren för det dimensionerande driftfallet.
Senast uppdaterad ( 2007-09-28 )Senast uppdaterad ( 2008-02-19 )